Winterpas 2016

Heb jij betaald voor een winterpas 2016?

In verband met de invoering van het jaarlidmaatschap per 1-1-2017 (met het speelrecht voor een jaar), heeft het bestuur besloten om geen fysieke winterpassen te overhandigen dit jaar. De periode tot 1 januari is immers nog maar kort en het vervaardigen van de winterpassen vergt behoorlijk wat werk.

In plaats van een fysieke winterpas wordt er op het afhangbord in het clubhuis een lijst gehangen met daarop de betaalde winterpashouders. Leden die betaald hebben voor de winterpas, kunnen met hun KNLTB-ledenpas-2016 afhangen op het bord. De lijst wordt uiteraard regelmatig ververst zodat de controle gewaarborgd blijft.

Heb je vragen over de winterpas? Neem dan contact op met de ledenadministrateur.
like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:
Ledentevredenheidsonderzoek

Uitkomsten Ledentevredenheidsonderzoek

Resultaten tevredenheidsonderzoek Ten Woude bekend

In juni hebben alle leden van HTV Ten Woude via mail een uitnodiging ontvangen om door middel van een vragenlijst deel te nemen aan een Ledentevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de uitkomsten anoniem verwerkt en wij zijn positief over de resultaten! Het merendeel van de respondenten betrof seniorleden (86%). Daarnaast hebben ook een aantal ouders van jeugdleden de vragenlijst ingevuld (14%).

 • Allereerst is het fijn om terug te lezen dat de respondenten vinden dat vrijwilligers voldoende gewaardeerd worden binnen Ten Woude. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de respondenten geen vrijwilligerswerk doet (70%). Daarom doen we nu nogmaals een oproep. We hebben elke helpende hand namelijk hard nodig! Help je ook graag mee? Op www.tenwoude.nl/vrijwilligers zijn alle vacatures te vinden, maar direct aanmelden kan ook via bestuur@tenwoude.nl. Wij zijn hartstikke blij met alle hulp en dat laten we niet onopgemerkt
 • Zo’n 43% van de respondenten weet niet wie de bestuurders zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor de commissies. Dit is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • De respondenten vinden over het algemeen de contributie in verhouding staan met wat ze ervoor terugkrijgen. Goed te lezen is ook dat 80% van de respondenten positief staat tegenover een jaarlidmaatschap. Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober om 20.00 uur wordt hiervoor een voorstel gedaan.
 • Het merendeel van de respondenten (83%) vindt dat er voldoende afwisselende en leuke activiteiten worden georganiseerd. Tevens is een ruime meerderheid tevreden over de accommodatie.
 • Ook de training en trainers komen voldoende uit de verf. Het merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van de trainingen als goed, met een passend aanbod en voldoende mogelijkheden. De meeste respondenten zijn tevreden over de trainers.
 • Wat betreft de communicatie en informatie vinden de meeste respondenten dat ze goed geïnformeerd worden over praktische zaken. De website (www.tenwoude.nl) wordt niet regelmatig bezocht. Daarentegen wordt er meer gebruikt gemaakt van social media (Facebook), maar met name de digitale nieuwsbrief (ACE) is en blijft een belangrijk medium voor communicatie (83% wil het liefst via de ACE op de hoogte worden gehouden).
 • Suggesties die respondenten bij het invullen van de vragenlijst hebben gegeven, gaan wij nader bekijken en zo mogelijk uitwerken.

Vragen?

Heb je vragenen/of opmerkingen over de uitkomsten van het? Mail ze naar bestuur@tenwoude.nl.
Onze dank gaat uit naar alle leden die aan het ledentevredenheidsonderzoek hebben meegwerkt.

like & deel:

Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Ten Woude nodigt al haar leden van harte uit om de ingelaste Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis van Ten Woude.

Datum: donderdag 13 oktober 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: clubhuis Ten Woude

Mocht tijdens de (eerste) ALV het vereiste quorum niet gehaald worden, dan vindt aansluitend een tweede ALV plaats.

Agenda ALV1

 1. Opening van ALV1
 2. Vaststelling gebrek aan quorum
 3. Sluiting ALV1

Agenda ALV2

 1. 20.15 uur: Opening ALV2
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 23 maart 2016
 4. Wijziging statuten
  Het bestuur doet een voorstel aan de ALV tot het wijzigen van artikel 8 lid 5 van de Statuten.
  De oude versie luidt:
  De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.
  De nieuwe versie wordt:
  De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 5. Voorstel tot aanpassing van de contributies en inschrijfgeld
 6. Resultaten Ledentevredenheidsonderzoek
 7. Bestuur vacatures
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Kandidaten voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Riek Nauta, voorzitter

13524556_1649955568661182_7639683001420230199_n

like & deel:

Parkeerterrein nabij Ten Woude verbeterd

De gemeente heeft in de week van 21 maart het parkeerterrein aan de Binnenweg verbeterd met een laag freesasfalt. Ook zijn de bermen aan de Binnenweg geëgaliseerd.

Kom jij met de auto naar Ten Woude? Dan verzoeken wij jou gebruik te maken van het parkeerterrein en niet meer in de bermen te parkeren. De bermen zijn daar niet tegen bestand. Dank alvast!

like & deel:

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Wat is het?

Onlangs heeft de Kantinecommissie het bardienstrooster voor 2016 bekend gemaakt (via nieuwsbrief, website en Facebook). Als jij meedoet aan de voorjaarscompetitie, draaien jij en je team ook bardienst. Je zorgt ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de zestien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: Ten Woude wil dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben (en die hebben wij), over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Hoe werkt het?

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kan je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. Ten Woude houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

Hieronder staat beschreven hoe je dit certificaat kunt behalen. Het is niet moeilijk en het hoeft maar één keer. Pak je verantwoordelijkheid en kwalificeer jezelf!

Ga naar de website van NOC*NSF. Op deze website zie je een menu met 5 tabbladen. De eerste 2 tabbladen (‘Over IVA’ en ‘Voor wie’) dienen ter inleiding. Op het derde tabblad ‘Wat je moet weten’ staat in feite alle informatie die je nodig hebt om succesvol door de test te komen. Deze informatie is verdeeld in 4 onderdelen:

 • Feiten over alcohol
 • Alcohol en wetgeving
 • Voorkomen alcoholmisbruik
 • Nee-verkopen

Over elk van deze 4 onderdelen is een pagina met informatie opgenomen met wat korte filmpjes van 1 tot 3 minuten per filmpje. Neem deze pagina’s door. Afhankelijk van je leessnelheid kost dit je totaal ongeveer 20 minuten.

Daarna kun je op het vierde tabblad (‘Doe de test’) de test gaan maken. Voordat je die test daadwerkelijk maakt, wordt je gevraagd om je gegevens in te vullen. Daarbij is het van belang dat je bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke kantinecommissie@tenwoude.nl invult (de naam van de vereniging is officieel HTV Ten Woude, en we zijn natuurlijk aangesloten bij de KNLTB). Bij de naam van de barverantwoordelijke vul je ‘Bert Rijpkema’ in. Het e-mailadres ondernemingsdossier kun je open laten.

Vervolgens kan je aan de test beginnen. Je krijgt 20 meerkeuzevragen waarvan je er tenminste 16 goed moet hebben.

Succes! En heel erg bedankt voor het invullen.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie

Bert Rijpkema

 

like & deel:

Bardienstrooster 2016 bekend

Bardienstrooster voorjaar 2016 bekend

Elk jaar worden alle competitieteams ingedeeld om een week gezamenlijk de bar te bemannen. Bijgaand vind je de indeling van de bardienst voor het komende seizoen: bardienstrooster 2016. In dit rooster kan je zien wanneer jouw team ingedeeld staat. Zet het alvast in je agenda!

Er is bardienst op doordeweekse avonden. In competitie- of toernooiweekenden is er ook bardienst op zaterdag en zondag (overdag). Nadere informatie (over tijden en dergelijke) volgt nog.

Vragen? Zo snel mogelijk stellen!

Heb je vragen over het bardienstrooster? Stuur dan een mail naar de Kantinecommissie. Wacht daar niet te lang mee, want na de start van het seizoen (4 april) is dit rooster definitief!

Bardienstrooster najaar 2016 volgt

Voor het najaar is de bardienst nog niet helemaal ingevuld, omdat dit afhankelijk is van het aantal teams dat mee gaat doen aan de najaarscompetitie. Deze teams zullen dan uiteraard een tweede keer worden ingedeeld.

Nogmaals, vragen en opmerkingen graag zo spoedig mogelijk stellen per mail.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie
Bert Rijpkema

 

like & deel:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt je uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis van Ten Woude.

Datum: dinsdag 6 oktober 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: clubhuis Ten Woude

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2015
 4. Van de bestuurstafel
 5. Bestuursmutatie
  Aftredend, niet herkiesbaar: Chris Sijbranda-voorzitter
  Voordracht: Riek Nauta-voorzitter
 6. Toekomstplan 2015-2020
 7. Wervingsactie voor vrijwilligers
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een borrel.

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Chris Sijbranda, voorzitter

 

Te downloaden stukken

like & deel:

Aanvraag winterpas Ten Woude

Het winterseizoen staat alweer voor de deur en start 1 oktober (tot 1 april 2016). Wil je in de winter onbeperkt (blijven) tennissen, vergeet dan niet je winterpas aan te vragen! Volg je alleen tennislessen? Dan is een winterpas niet nodig.

Wat kost het en hoe kom ik eraan?

Voor leden: Junioren t/m 17 jaar: gratis (tot 19.00 uur). Senioren 18 jaar en ouder: € 65,00.
Voor niet-leden: Junioren t/m 17 jaar: € 30,00 (tot 19.00 uur). Senioren 18 jaar en ouder: € 85,00.

Maak het betreffende bedrag voor 1 oktober over op rekeningnummer NL87 RABO 0330 7514 17 ten name van HTV Ten Woude en vermeld hierbij je naam. Na ontvangst van je betaling kun je jouw winterpas afhalen uit het bakje bij het afhangbord op Ten Woude.

Let op! De winterpas wordt dus niet naar je toegestuurd.

Vragen?

Meer informatie over de winterpas lees je hier. Heb je vragen? Neem dan contact op met Werner Bosman.

like & deel:
1 2 3 4