Competitie voorjaar 2017

Indeling jeugd

De indeling voor de competitie van de jeugd is bekend. Deze is te vinden via de volgende link.
Over een aantal weken neemt de Technische Commissie contact met de teams op, zodat je weet hoe en wat met betrekking tot speeldata, wedstrijdvormen etc. De spelers die bovenaan staan bij het team, zijn de aanvoerders. Maar in overleg met je team mag je ook veranderen van aanvoerder. Communiceer dat in dat geval even naar Marijke Aandeweg en Kees Thomasson. Zij zijn van de TC.
Bij sommige zondag t/m 14 en t/m 17 teams (waar 1e klasse en hoofdklasse achter staat) én bij het 1e herenteam hebben we een hogere klasse aangevraagd dan waar we het team voor in konden schrijven. De klasse die bij je team staat, is dus de klasse waarvan we hopen dat jullie die gaan spelen. We weten nu nog niet zeker of we die klasse van de KNLTB daadwerkelijk krijgen. Dat weten we pas in maart.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur dan een mailtje naar  training@tenwoude.nl
like & deel:

Jaarlidmaatschap 2017

Ledenpas

Het jaarlidmaatschap is per 1 januari 2017 ingegaan. Dit betekent dat leden het recht hebben om te spelen van 1 januari tot en met 31 december. De nieuwe KNLTB ledenpasjes ontvangen we echter pas in maart van elk jaar (we geven de pasjes meestal uit op de Openingsdag; laatste zaterdag in maart/eerste zaterdag in april). Leden kunnen tot die tijd gewoon afhangen met de KNLTB ledenpas 2016. Nieuwe leden die nog geen pas hebben, mogen zonder pas tennissen totdat de nieuwe passen er zijn.

like & deel:

Bobsport-campagne

Ten Woude is Supporter van Bob

Met trots melden wij jou dat wij met Ten Woude Supporter van Bob zijn geworden! Wij zijn daarmee de eerste tennisvereniging en 1 van de 15 sportverenigingen in het noorden die voldoen aan de volgende vier eisen:

 • Wij hebben het Bobsport-promotieteam op bezoek gehad
 • Wij hebben een Bobsport-sponsorbord langs het veld geplaatst
 • De barvrijwilligers hebben een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd
 • Er zijn twee leidinggevenden met een verklaring Sociale Hygiëne (dit zijn Bert Rijpkema (kantinecoördinator) en Siebe Homminga).

Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober jl. heeft het bestuur uit handen van Ellie Groot namens Sport Fryslân een uniek Bobsport-bord ontvangen. Dit bord krijgt een mooi plekje in de kantine, zodat sporters en supporters kunnen zien dat Ten Woude supporter van Bob is. Ook staat Ten Woude als supporter van Bob vermeld op www.sportfryslan.nl.

Op zaterdag 20 februari jl. vond tijdens de wedstrijd SC Heerenveen – NEC de aftrap van de Bobsport-campagne 2016 in Friesland plaats. Voor de wedstrijd zijn door Bobsport-promotieteams 366 Bob-afspraken gemaakt. HTV Ten Woude was daar een van.

Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport-campagne willen Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân bij de sporters en supporters benadrukken dat het belangrijk is om een Bob te regelen, zodat de Bob zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt.

schermafbeelding-2016-11-29-om-08-21-20

like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:
Ledentevredenheidsonderzoek

Uitkomsten Ledentevredenheidsonderzoek

Resultaten tevredenheidsonderzoek Ten Woude bekend

In juni hebben alle leden van HTV Ten Woude via mail een uitnodiging ontvangen om door middel van een vragenlijst deel te nemen aan een Ledentevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de uitkomsten anoniem verwerkt en wij zijn positief over de resultaten! Het merendeel van de respondenten betrof seniorleden (86%). Daarnaast hebben ook een aantal ouders van jeugdleden de vragenlijst ingevuld (14%).

 • Allereerst is het fijn om terug te lezen dat de respondenten vinden dat vrijwilligers voldoende gewaardeerd worden binnen Ten Woude. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de respondenten geen vrijwilligerswerk doet (70%). Daarom doen we nu nogmaals een oproep. We hebben elke helpende hand namelijk hard nodig! Help je ook graag mee? Op www.tenwoude.nl/vrijwilligers zijn alle vacatures te vinden, maar direct aanmelden kan ook via bestuur@tenwoude.nl. Wij zijn hartstikke blij met alle hulp en dat laten we niet onopgemerkt
 • Zo’n 43% van de respondenten weet niet wie de bestuurders zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor de commissies. Dit is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • De respondenten vinden over het algemeen de contributie in verhouding staan met wat ze ervoor terugkrijgen. Goed te lezen is ook dat 80% van de respondenten positief staat tegenover een jaarlidmaatschap. Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober om 20.00 uur wordt hiervoor een voorstel gedaan.
 • Het merendeel van de respondenten (83%) vindt dat er voldoende afwisselende en leuke activiteiten worden georganiseerd. Tevens is een ruime meerderheid tevreden over de accommodatie.
 • Ook de training en trainers komen voldoende uit de verf. Het merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van de trainingen als goed, met een passend aanbod en voldoende mogelijkheden. De meeste respondenten zijn tevreden over de trainers.
 • Wat betreft de communicatie en informatie vinden de meeste respondenten dat ze goed geïnformeerd worden over praktische zaken. De website (www.tenwoude.nl) wordt niet regelmatig bezocht. Daarentegen wordt er meer gebruikt gemaakt van social media (Facebook), maar met name de digitale nieuwsbrief (ACE) is en blijft een belangrijk medium voor communicatie (83% wil het liefst via de ACE op de hoogte worden gehouden).
 • Suggesties die respondenten bij het invullen van de vragenlijst hebben gegeven, gaan wij nader bekijken en zo mogelijk uitwerken.

Vragen?

Heb je vragenen/of opmerkingen over de uitkomsten van het? Mail ze naar bestuur@tenwoude.nl.
Onze dank gaat uit naar alle leden die aan het ledentevredenheidsonderzoek hebben meegwerkt.

like & deel:
1 2 3