Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Sportiviteitbeker 2016

Tijdens de prijsuitreiking van het lesserstoernooi op dinsdag 11 oktober werden de Sutherland sportiviteitbekers uitgereikt aan een jongen en meisje die positief opvielen op en naast de baan. Deze bijzondere beker wordt al sinds 1999 uitgereikt!

img_7309Bij de jongens won Tjalle Jan Hylkema de sportiviteitbeker. Tjalle Jan viel op door zijn aanstekelijke enthousiasme en plezier op de baan. Hij vindt het altijd leuk om te tennissen en beïnvloed zijn tennismaatjes positief met zijn vrolijke en sportieve uitstraling!

Bij de meisjes won Dewi Rijkschroeff deze bijzondere beker. Dewi helpt regelmatig op enthousiaste wijze bij activiteiten en tennist met iedereen. Of het nu een jongen of meisje is, heel goed of minder goed tennist of veel jonger is: voor Dewi geen probleem! Op een positieve, sportieve en gezellige manier traint en speelt ze wedstrijden op Ten Woude.

 

like & deel:

Wintercompetitie bij Ten Woude

Onderlinge dubbelcompetitie

Gezellig en sportief door tennissen deze winter? Dat kan!

Vrijdagavond

Doe mee aan de onderlinge dubbel wintercompetitie op vrijdagavond tussen 19.00 – 22.30 uur!

Deze competitie is voor alle leden (dames en heren) van Ten Woude vanaf 18+.
Je speelt 70 minuten een dubbel- en/of een mix partij.

Naast sportiviteit staat ook gezelligheid hoog in het vaandel. Gezellig even na zitten met een hapje en een drankje.

Opgeven kan via het inschrijfformulier 2016-2017. Dit kan tot uiterlijk vóór 28 oktober.

Zondagochtend

Ook op zondagochtend van 10.00-12.00 uur wordt deze winter een onderlinge herencompetitie gehouden voor alle heren van Ten Woude (niveau 5,6,7,8).

Informatie en opgave via Rolf Warnaar (R.warnaar@me.com).

Winterpas

LET OP: Voor beide competities heb je een winterpas nodig om deel te kunnen nemen. Meer info over (de aanschaf van) de winterpas vind je hier.

like & deel:
Ledentevredenheidsonderzoek

Uitkomsten Ledentevredenheidsonderzoek

Resultaten tevredenheidsonderzoek Ten Woude bekend

In juni hebben alle leden van HTV Ten Woude via mail een uitnodiging ontvangen om door middel van een vragenlijst deel te nemen aan een Ledentevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de uitkomsten anoniem verwerkt en wij zijn positief over de resultaten! Het merendeel van de respondenten betrof seniorleden (86%). Daarnaast hebben ook een aantal ouders van jeugdleden de vragenlijst ingevuld (14%).

 • Allereerst is het fijn om terug te lezen dat de respondenten vinden dat vrijwilligers voldoende gewaardeerd worden binnen Ten Woude. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de respondenten geen vrijwilligerswerk doet (70%). Daarom doen we nu nogmaals een oproep. We hebben elke helpende hand namelijk hard nodig! Help je ook graag mee? Op www.tenwoude.nl/vrijwilligers zijn alle vacatures te vinden, maar direct aanmelden kan ook via bestuur@tenwoude.nl. Wij zijn hartstikke blij met alle hulp en dat laten we niet onopgemerkt
 • Zo’n 43% van de respondenten weet niet wie de bestuurders zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor de commissies. Dit is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • De respondenten vinden over het algemeen de contributie in verhouding staan met wat ze ervoor terugkrijgen. Goed te lezen is ook dat 80% van de respondenten positief staat tegenover een jaarlidmaatschap. Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober om 20.00 uur wordt hiervoor een voorstel gedaan.
 • Het merendeel van de respondenten (83%) vindt dat er voldoende afwisselende en leuke activiteiten worden georganiseerd. Tevens is een ruime meerderheid tevreden over de accommodatie.
 • Ook de training en trainers komen voldoende uit de verf. Het merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van de trainingen als goed, met een passend aanbod en voldoende mogelijkheden. De meeste respondenten zijn tevreden over de trainers.
 • Wat betreft de communicatie en informatie vinden de meeste respondenten dat ze goed geïnformeerd worden over praktische zaken. De website (www.tenwoude.nl) wordt niet regelmatig bezocht. Daarentegen wordt er meer gebruikt gemaakt van social media (Facebook), maar met name de digitale nieuwsbrief (ACE) is en blijft een belangrijk medium voor communicatie (83% wil het liefst via de ACE op de hoogte worden gehouden).
 • Suggesties die respondenten bij het invullen van de vragenlijst hebben gegeven, gaan wij nader bekijken en zo mogelijk uitwerken.

Vragen?

Heb je vragenen/of opmerkingen over de uitkomsten van het? Mail ze naar bestuur@tenwoude.nl.
Onze dank gaat uit naar alle leden die aan het ledentevredenheidsonderzoek hebben meegwerkt.

like & deel:

Wintertennis bij Ten Woude

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat de ballonhal weer opgebouwd gaat worden. Dit gebeurt op donderdag 13 oktober met behulp van Polyned en leerlingen van het CIOS.

Wil je gedurende de winter een vaste baan huren (1 uur in de week) in de ballonhal? Dat kan!
Liever vrij tennissen wanneer dat jou uitkomt? Dat kan met een winterpas.

De mogelijkheden, kosten en hoe te regelen lees je hier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Ballonhalcommissie.

tw_posterballonhal

like & deel:

Grote Clubactie

Ten Woude doet mee aan Grote Clubactie

Van 1 oktober tot 1 november doet HTV Ten Woude mee aan de Grote Clubactie. De jeugdleden van onze club hebben inmiddels lotenboekjes en een begeleidende brief mee gekregen. Ons doel is een nieuw speeltoestel op ons tennispark. De lotenboekjes met verkochte loten kunnen tot 1 november worden ingeleverd in de Grote Clubactie-bus (in het clubhuis). De kinderen die loten verkopen kunnen net als de lotenkopers prachtige prijzen winnen!

like & deel:

Jens en Jorne Hornstra winnen wisselbeker Ouder-kindtoernooi

Op zondag 4 september vond het jaarlijkse Ouder-kindtoernooi plaats. Maar liefst 40 koppels deden mee aan dit altijd gezellige toernooi. Naast tennissen konden de kinderen en ouders sjoelen, tafeltennissen, quizen en fruitspiesjes maken.

Aan het eind van de middag werden de winnaars bekend gemaakt. Jens en papa Jorne Hornstra wonnen dit jaar de wisselbeker die al sinds 2001 wordt uitgereikt. De sportiviteitsprijs was voor Doutzen en Henriëtte Kloosterman!

Poule winnaars zijn:

Rood poule 1: Annemijn en Robert Schoonhoven
Rood poule 2: Jens en Jorne Hornstra

Oranje poule 1: Luc en René de Vries
Oranje poule 2: Matz en Ursula Kloosterman

Groen poule 1: Tess en Richard Guldemond
Groen poule 2: Julian en Remco v.d. Weide
Groen poule 3: Lotje en Erik ten Voorde

Iedereen van harte gefeliciteerd!

En bedankt, Jeugdcommissie, Tim, Isa, Tess en stagiaires Olivier en Marijke voor jullie enthousiaste hulp!

like & deel:

Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Ten Woude nodigt al haar leden van harte uit om de ingelaste Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis van Ten Woude.

Datum: donderdag 13 oktober 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: clubhuis Ten Woude

Mocht tijdens de (eerste) ALV het vereiste quorum niet gehaald worden, dan vindt aansluitend een tweede ALV plaats.

Agenda ALV1

 1. Opening van ALV1
 2. Vaststelling gebrek aan quorum
 3. Sluiting ALV1

Agenda ALV2

 1. 20.15 uur: Opening ALV2
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 23 maart 2016
 4. Wijziging statuten
  Het bestuur doet een voorstel aan de ALV tot het wijzigen van artikel 8 lid 5 van de Statuten.
  De oude versie luidt:
  De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.
  De nieuwe versie wordt:
  De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 5. Voorstel tot aanpassing van de contributies en inschrijfgeld
 6. Resultaten Ledentevredenheidsonderzoek
 7. Bestuur vacatures
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Kandidaten voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Riek Nauta, voorzitter

13524556_1649955568661182_7639683001420230199_n

like & deel:

Inschrijving wintertraining Ten Woude gestart!

De wintertrainingen bij Ten Woude starten in de week na de herfstvakantie (op maandag 24 oktober). Deze trainingen vinden plaats in de ballonhal over baan 7 & 8 en op de kunstgrasbanen. Net als voorgaande jaren trainen alle jeugdleden in de ballonhal. Dit om de kwaliteit en de continuïteit van de lessen te waarborgen.

Trainen in de ballonhal

Alle senioren hebben de keus om binnen in de ballonhal of buiten op kunstgras te trainen. Als je in de ballonhal traint, heb je de garantie dat je 18 weken lang kunt doortrainen. De laatste anderhalve week van het winterseizoen wordt er door iedereen op kunstgras getraind. De ballonhal wordt namelijk iets voor het einde van het winterseizoen verwijderd om de banen tijdig te kunnen prepareren voor het zomerseizoen.

Trainen op kunstgras

Als je op kunstgras traint, kunnen de trainingen op een gegeven moment komen te vervallen vanwege regen, vorst en/of sneeuw. Het valt dus vooraf moeilijk te zeggen hoeveel trainingsdagen er op kunstgras zijn. We kijken daarom achteraf hoe vaak we konden trainen. Je betaalt dan alleen voor de trainingen die daadwerkelijk zijn gegeven. Let op: als je bijvoorbeeld een keertje ziek bent of door andere verplichtingen de les niet kunt volgen, is dat voor eigen risico.

Het kan voorkomen dat we niet precies kunnen voldoen aan jouw voorkeur om binnen of buiten te trainen. Of dat er op de voor jou beschikbare dagen geen passende trainingsgroep is. In dat geval nemen we vooraf altijd contact met je op om de opties te bespreken.

Geen lid van Ten Woude, maar wel meetrainen?
Leden van clubs in de omgeving (die niet beschikken over een indooraccommodatie) mogen in de winter meetrainen bij Ten Woude. Ter compensatie van het lidmaatschap betaal je € 30,00.  Dit bedrag komt bovenop het lesgeld en wordt door Tennisschool Heerenveen geïncasseerd.

Let op: Iedereen die meedoet aan het jeugd selectieprogramma hoeft zich niet in te schrijven voor de wintertraining!

Tarief & betaling

Als je als jeugdlid twee keer per week wilt trainen, sponsort Ten Woude je tweede trainingsmoment voor 25%!

Incassering van het lesgeld (voor iedereen die binnen traint) vind plaats via zes maandelijkse incasso’s startende in november. Incasso van de senioren die op kunstgras trainen, vind plaats in januari en april.

Jeugd
60 minuten groep van 8 ballonhal: 32 euro per maand
75 minuten groep van 8 ballonhal: 40 euro per maand

Senioren
60 minuten groep van 8 ballonhal: 35 euro per maand
75 minuten groep van 8 ballonhal: 44 euro per maand
60 minuten groep van 8 kunstgras: 7,50 euro per les
75 minuten groep van 8 kunstgras: 9,50 euro per les

Inschrijven

Train je mee? Vul dan direct het inschrijfformulier in.

like & deel:
1 2 3 4 5 13